Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Κομμωτών- Κουρέων - Avant Garde ©
Εκπαιδεύουμε με Σεβασμό και Συνέπεια τους Επαγγελματίες του Αύριο στις Τέχνες της Κομμωτικής και Αισθητικής
05.07.2019

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Κ1/87231/2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών- Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών» (ΦΕΚ Β’ 2146/07.06.2019).

 

Ανακοινώνει

Την έναρξη της διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών- Κουρέων,

1ης περιόδου 2019

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων ανακοινώνονται τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συγκεντρώσουν. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης αναμένεται να διενεργηθούν τέλος Σεπτεμβρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗΓια τον τρόπο και την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση. Προς το παρόν ΔΕΝ θα παραλαμβάνονται αιτήσεις και φάκελοι δικαιολογητικών και ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές καταβολές εξετάστρων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο κέντρο μας ☎️213 025 4897

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. ΑΙΤΗΣΗ

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο:

2.1. Των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Στην περίπτωση διαβατηρίου θα πρέπει να αποστέλλεται και πιστοποιητικό γέννησης (για την αναγραφή του ονόματος πατρός).

2.2. Για τους Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

2.3. Για τους Αλλοδαπούς: Ταυτότητα ή διαβατήριο πολίτη κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους Αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. απαιτείται επιπρόσθετα Αποδεικτικό νόμιμης άδειας παραμονής στην Ελλάδα ή αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης αρμόδιας αρχής ότι έχει κατατεθεί αίτηση έκδοσης άδειας παραμονής στην Ελλάδα για το χρόνο συμμετοχής στις εξετάσεις.

3Καταβολή Εξετάστρων

Καταβολή χρηματικού ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€), στην εφαρμογή e - Πληρωμές του ΕΟΠΠΕΠ: https://www.eoppep.gr/index.php/el/eparavolo/odigies_eparavolo_eoppep ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην εφαρμογή μπαίνετε με τους δικούς σας κωδικούς taxisnet και όχι με κωδικούς τρίτου προσώπου.

Ειδικότερα, από την «Κατηγορία Υπηρεσίας» επιλέγετε: «Πιστοποίηση Προσόντων».

Μετά, από την καρτέλα «Υπηρεσία»  επιλέγετε: «Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Κομμωτών Κουρέων».  Στη συνέχεια, επιλέγετε «Αγορά» και συνεχίζετε με τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταβολής του προβλεπόμενου ποσού.

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και δεν έχουν παραποιηθεί.

Υποψήφιοι που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 600 ωρών

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο κέντρο μας ☎️213 025 4897

Υποβάλλουν επιπλέον:

1α. Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος  συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών από αδειοδοτημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)   ή

1β. Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος  συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών από Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, που χορηγήθηκε έως τις 12.11.2012.

και

2. Βεβαίωση αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, με την προσκόμιση, επιπροσθέτως, αποδεικτικών στοιχείων ασφαλιστικού ή και φορολογικού τύπου.

Διευκρινίσεις: Η παραπάνω προϋπηρεσία βεβαιώνεται, προσκομίζοντας:

α) Για τους μισθωτούς: 600 ημερομίσθια με εξαρτημένη εργασία σε κομμωτήριο ή κουρείο, με αναγραφή των κωδικών του επαγγέλματος του Κομμωτή – Κουρέα (517030, 517040)

β) Για τους μη μισθωτούς:

  • Βεβαίωση Ασφαλιστικών εισφορών 24 μηνών ή
  • Φορολογικά στοιχεία, που τεκμηριώνουν την άσκηση του επαγγέλματος του Κομμωτή- Κουρέα, για αντίστοιχο χρονικό διάστημα 24 μηνών
  • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο κέντρο μας ☎️213 025 4897

Υποψήφιοι εμπειροτεχνίτες, χωρίς τίτλο σπουδών

Υποβάλλουν επιπλέον:

Βεβαίωση αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας τριών (3) ετών και άνω, με την προσκόμιση, επιπροσθέτως, αποδεικτικών στοιχείων ασφαλιστικού ή και φορολογικού τύπου ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια έως τις 31.12.2017, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Διευκρινίσεις: Η παραπάνω προϋπηρεσία βεβαιώνεται προσκομίζοντας:

α) Για τους μισθωτούς:  900 ημερομίσθια, έως τις 31.12.2017, με εξαρτημένη εργασία σε κομμωτήριο ή κουρείο, με αναγραφή των κωδικών του επαγγέλματος του Κομμωτή – Κουρέα (517030, 517040)

β) Για τους μη μισθωτούς:

  • Βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών 36 μηνών, έως τις 31.12.2017 ή
  • Φορολογικά στοχεία, που τεκμηριώνουν την άσκηση του επαγγέλματος του Κομμωτή- Κουρέα, για αντίστοιχο χρονικό διάστημα 36 μηνών, έως τις 31.12.2017 ή
  • Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας, από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που βεβαιώνει την άσκηση του επαγγέλματος του Κομμωτή- Κουρέα, για αντίστοιχο χρονικό διάστημα 36 μηνών, έως τις 31.12.2017

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή της Αίτησης και των δικαιολογητικών αναμένεται να θα τεθεί σε λειτουργία τέλος Ιουλίου. Σχετικά, θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση με οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών- Κουρέων αναμένεται να διενεργηθούν τέλος Σεπτεμβρίου. Σχετικά, θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο κέντρο μας ☎️213 025 4897

Επιστροφή στα νέα