Προυποθέσεις Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος - Avant Garde ©
Εκπαιδεύουμε με Σεβασμό και Συνέπεια τους Επαγγελματίες του Αύριο στις Τέχνες της Κομμωτικής και Αισθητικής
06.08.2013

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κομμωτή, Κουρέα, Τεχνίτη Χεριών - Ποδιών

Κατηγορία:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 139493/25.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η χορήγηση Άδειας άσκησης επαγγέλματος κουρέων κλπ εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.3919/2011, με αποτέλεσμα να μην ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος.
Ο ενδιαφερόμενος θα ασκεί το επάγγελμα ελεύθερα μετά την πάροδο τριμήνου από την αναγγελία άσκησής του επαγγέλματος του συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αρμόδια Διοικητική Αρχή, μπορεί εντός τριών (3) μηνών από την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος να απαγορεύσει την άσκηση επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Στις περιπτώσεις των κομμωτών, κουρέων & τεχνητών περιποίησης χεριών - ποδιών, που απαιτούνται εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα προβαίνουν στην αναγγελία του επαγγέλματος, εφόσον έχουν επιτύχει στις εξετάσεις.

Προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος

 1. Για τους μη έχοντες αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών, προϋπηρεσία δύο (2) ετών ως βοηθός, συμπεριλαμβανομένης και της προϋπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτηση άδειας βοηθού Κουρέα ή Βοηθού Κομμωτή.
 2. Γιατουςκατόχουςαναγνωρισμένουτίτλουσπουδών:
  1. Πτυχίο Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής Β/θμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και τέσσερις (4) μήνες προϋπηρεσία.
  2. Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, χωρίς προϋπηρεσία.
  3. Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Κομμωτής - Τεχνικός περιποίησης κόμης» των Ι.Ε.Κ., ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, χωρίς προϋπηρεσία.

Ως προϋπηρεσία λογίζεται και η απασχόληση του ενδιαφερομένου ως κουρέα κατά τη στρατιωτική του θητεία, δεόντως πιστοποιουμένη.

Kομμωτής:

 1. Για τους μη έχοντες αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, προϋπηρεσία τριών (3) ετών με εξαρτημένη ή μη εργασία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας Κουρέα ή εφόσον στερείται άδειας Κουρέα η προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας βοηθού Κουρέα ή Βοηθού Κομμωτή.
 2. Γιατουςκατόχουςαναγνωρισμένουτίτλουσπουδών:
  1. Πτυχίο Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής Β/θμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ένα (1) έτος προϋπηρεσία με εξαρτημένη ή μη εργασία σε κομμωτήριο ή κουρείο.
  2. Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης», ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με προϋπηρεσία εννέα (9) μηνών στην άσκηση του επαγγέλματος με εξαρτημένη ή μη εργασία σε κομμωτήριο ή κουρείο.
  3. Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότητας «Κομμωτής - Τεχνικός περιποίησης κόμης» των ΙΕΚ, ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με προϋπηρεσία έξι (6) μηνών στην άσκηση του επαγγέλματος με εξαρτημένη ή μη εργασία σε Κομμωτήριο ή κουρείο.

Για την απόκτηση των αδειών άσκησης επαγγέλματος, εκτός από τα παραπάνω προσόντα απαιτείται και επιτυχής εξέταση θεωρητική (προφορική ή γραπτή κατά την κρίση της Επιτροπής) και πρακτική στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή. Για την άδεια Κομμωτή, ΔΕΝ απαιτείται εξέταση, εφόσον ο υποψήφιος κατέχει Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Κομμωτής - Τεχνικός Περιποίησης Κόμης».

4. Κουρέας Α

Άδεια Κουρέα και προϋπηρεσία

Μετά τη λήψη της άδειας αυτής:

 1. Για τους μη έχοντες αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών τρία (3) έτη προϋπηρεσία στην άσκηση του επαγγέλματος με εξαρτημένη ή μη εργασία σε κουρείο ή κομμωτήριο.
 2. Γιατουςκατόχουςαναγνωρισμένουτίτλουσπουδών:
  1. Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με προϋπηρεσία δύο (2) ετών στην άσκηση του επαγγέλματος του Κουρέα ή του Κομμωτή με εξαρτημένη ή μη εργασία σε κομμωτήριο ή κουρείο.
  2. Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με προϋπηρεσία ενός (1) έτους στην άσκηση του επαγγέλματος του Κουρέα ή του Κομμωτή με εξαρτημένη ή μη εργασία σε κομμωτήριο ή κουρείο.
  3. Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Κομμωτής - Τεχνικός περιποίησης κόμης» των Ι.Ε.Κ. ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με προϋπηρεσία ενός (1) έτους στην άσκηση του επαγγέλματος του Κουρέα ή του Κομμωτή με εξαρτημένη ή μη εργασία σε κομμωτήριο ή κουρείο.

Για την απόκτηση των αδειών άσκησης επαγγέλματος, εκτός από τα παραπάνω προσόντα απαιτείται και επιτυχής εξέταση θεωρητική (προφορική ή γραπτή κατά την κρίση της Επιτροπής) και πρακτική στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή. Στην άδεια κουρέα, ΔΕΝ απαιτείται εξέταση, εφόσον ο υποψήφιος κατέχει Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών και προϋπηρεσία τεσσάρων (4) μηνών ή Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης.

5. Κομμωτής

Άδεια Κομμωτή, και προϋπηρεσία μετά τη λήψη της άδειας αυτής:
Για τους μη έχοντες αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών τριών (3) έτη προϋπηρεσία στην άσκηση του επαγγέλματος με εξαρτημένη ή μη εργασία σε κομμωτήριο ή κουρείο.

 1. Γιατουςκατόχουςαναγνωρισμένουτίτλουσπουδών:
  1. Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με προϋπηρεσία δύο (2) ετών στην άσκηση του επαγγέλματος του Κομμωτή ή του Κουρέα.
  2. Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με προϋπηρεσία ενός (1) έτους στην άσκηση του επαγγέλματος του Κομμωτή ή του Κουρέα.
  3. Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Κομμωτής - Τεχνικός περιποίησης κόμης» των Ι.Ε.Κ. ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με προϋπηρεσία ενός (1) έτους στην άσκηση του επαγγέλματος του Κομμωτή ή του Κουρέα.
 2. προϋπηρεσία δύο (2) ετών ως βοηθός ή μαθητευόμενος στη συγκεκριμένη ειδικότητα για τους μη έχοντες τίτλο σπουδών.
 3. Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Β/θμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών, στην άσκηση του επαγγέλματος του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.
 4. Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με προϋπηρεσία εννέα (9) μηνών, στην άσκηση του επαγγέλματος του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.

6. Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού Νυχιών

 1. Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας «Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» των ΙΕΚ ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, μετά από προϋπηρεσία έξι (6) μηνών, στην άσκηση του επαγγέλματος του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.

Για την απόκτηση των αδειών άσκησης επαγγέλματος, εκτός από τα παραπάνω προσόντα απαιτείται και επιτυχής εξέταση θεωρητική (προφορική ή γραπτή κατά την κρίση της Επιτροπής) και πρακτική στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή. Στην άδεια Τεχνίτη περιποίησης χεριών ποδιών (MANICURE-PEDICURE), ΔΕΝ απαιτείται εξέταση, εφόσον ο υποψήφιος κατέχει Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότητας «Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού Ονύχων».

Δείτε: Σπουδές Κομμωτικής
Δείτε: Σπουδές Μανικιούρ Πεντικιούρ Ονυχοπλαστικής
Δείτε: Σπουδές Μακιγιάζ
Δείτε: Σπουδές Αισθητικής

Επιστροφή στα νέα